Zateplenidomu.cz | BYSTROŇ Group

zd chci zateplit dum

zd chci revitalizovat dum

zd chci si prohlednout reference

zd chci ziskat dotaci

Jste zde: Úvod Zateplení Zateplovací systém ETICS

Zateplovací systém ETICS

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě finančních úspor za náklady na vytápění, má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

zse_1

1) lepící hmota
2) tepelný izolant
3) skleněná síťovina
4) stěrková hmota
5) povrchová úprava

 

 

Jak provádět zateplení budovy vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS)?

zse_2Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují hmoždinkami s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů je možno použít plastové spojky.

 

  

 

zse_3

Systém je možno založit bez soklového profilu, pouze s použitím výztužné síťoviny a montážní latě.

 

 

  

 

zse_4K zajištění odkapu vody u nadpraží nebo při založení systému bez soklové lišty se použije rohový ochranný profil s okapničkou.

 

 

 

 

zse_5Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

 

 

  

 

 

zse_6Příprava lepících a stěrkových práškových hmot spočívá v postupném vmíchání prášku do čisté vody pomocí rychloběžného míchadla nebo míchačky s nuceným mícháním.

 

 

 

 

zse_7Nanášení lepící hmoty se provádí vždy po obvodu desky a středem desky tak, aby následně nalepená plocha tvořila min. 40% celkové plochy izolační desky.

 

 

 

 

zse_8Příklad nanášení lepidla strojním způsobem.

 

 

 

  

zse_9Lepení izolantu z minerálních vláken s příčnou orientací vláken (lamely) se provádí vždy celoplošně.

 

 

 

 

zse_10Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící hmota dostat na boční stěny izolantu.

 

 

  

 

zse_11U ostění otvorů se provádí nalepení desek v ploše nejlépe s přesahem a po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou.

 

 

 

 

zse_12Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dostatečně odřízne.

 

 

 

 

zse_13Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu nebo například na rozhraní dvou různotodých materiálů v podkladu.

 

 

 

 

zse_14Spáry mezi deskami nesmí být provedeny v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce.

 

 

 

 

zse_15Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepícího tmele tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla po 24 až 48 hodinách od nalepení se zapuštěním talíře cca 2-3mm pod povrch izolantu lepícím tmelem. Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách.

 

 

 

zse_16Po ověření rovinatosti povrchu se případné nesrovnalosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500mm

 

 

 

 

zse_23Všechny volně přístupné hrany a rohy, např. Nároží objektů, ostění otvorů apod. Se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkového tmele.

 

 

 

 

 

zse_18Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy armovací tkaniny o rozměrech cca 300x500mm opět vtlačením do předem naneseného stěrkového tmele.

 

 

 

 

zse_19V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních profilů do předem naneseného stěrkového tmele.

 

 

 

 

zse_20Armovací vrstva se provádí plošným zatlačením výztužné síťoviny do stěrkového tmele předem naneseného na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100mm.

 

 

 

zse_21Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabroušením armovací vrstvy podél okapničky soklového profilu.

 

 

 

 

zse_22Povrch armovací vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách.

 

 

 

 

zse_23Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému.

 

 

 

zse_24Výztužná vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.

 

 

 

 

zse_25Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně do živého?, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.

 

 

 

 

Technologický postup ETICS (771kB, pdf)

Ocenění a čestná uznání

fasada_roku_2008_prvni_zilinska_thfasada_roku_2009_na_lani_novy_jicin_thfasada_roku_2010_inpark_thcestne_uznani_stavba_2010_inpark_thcestne_uznani_dum_roku_2010_inpark_th